Diesel & LPG Forklifts

11 ton - 16 ton
6 ton - 9 ton
4 ton - 5.5 ton
2 ton - 3.5 ton
1.5 ton - 2 ton